Dünyanın Seslerine Kulak Verin

4 Eylül 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30878 (Mükerrer)
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
   
DO1004 DİJİTAL PROGRAMLANABİLİR İŞİTME CİHAZI 5 yıl      1012,50 tl 1.012,50
      MADDE 9- Aynı Tebliğin 3.3.35 numaralı maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “frekanslarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “hava yolu saf ses ortalamasının” ibaresi ve “ABR ile belirlenmiş ise” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tonal ve Klik ABR’de” ibaresi eklenmiştir. Eski sud 3.3.35- işitme Cihazı ve Kulak Kalıbı (5) İşitme cihazı bedelinin Kurumca karşılanabilmesi için; d) İşitme eşikleri saf ses odyometri testi veya davranım odyometri testi ile belirlenmiş ise ilgili kulakta 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında 26 dB ve üzerinde, ABR ile  belirlenmiş ise elde edilen eşiklerin 30 dB ve üzerinde olması gerekmektedir Yeni sud                                                                          3.3.35- İşitme Cihazı ve Kulak Kalıbı (5) İşitme cihazı bedelinin Kurumca karşılanabilmesi için;
  1. d) İşitme eşikleri saf ses odyometri testi veya davranım odyometri testi ile belirlenmiş ise ilgili kulakta 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarında hava yolu saf ses ortalamasının 26 dB ve üzerinde, ABR ile belirlenmiş ise Tonal ve Klik ABR’de elde edilen eşiklerin 30 dB ve üzerinde olması gerekmektedir.
(Değişik: RG- 18/03/2014- 28945/ 4 md. Yürürlük: 17/01/2014) (1) İlave ücret alınması uygulamasında; a)Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları; SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alabilir. b)Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için poliklinik muayenelerinde bir katını, diğer hizmetlerde yüzde ellisini geçmemek üzere, Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir. Ancak alınacak ilave ücret bir defada asgari ücretin iki katını geçemez. c)SUT eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerin bedellerine ilave olarak Kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz. (1) İlave ücret alınması uygulamasında; a) Kurumla sözleşmeli; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarınca; Kurumca belirlenen oranı geçmemek kaydıyla kişilerden ilave ücret alınabilir. b) Yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (Mülga: RG- 26/11/2016- 29900/ 2 md. Yürürlük: 07/12/2016) (vakıf üniversiteleri hariç) öğretim üyeleri tarafından mesai saatleri dışında bizzat verilen sağlık hizmetleri için Kurumca belirlenmiş sağlık hizmetleri bedelinin bir defada asgari ücretin iki katını geçmemek üzere, poliklinik muayenelerinde en fazla iki katı, diğer hizmetlerde en fazla bir katı kadar ilave ücret alınabilir. (Ek: RG- 25/07/2014- 29071/ 2 md. Yürürlük: 25/07/2014) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına ait sağlık tesisleri ve üniversitelere ait ilgili birimlerin birlikte kullanımına ilişkin protokolü bulunan sağlık hizmeti sunucularında öğretim üyeleri tarafından ilave ücret alınamaz. c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen sağlık hizmeti sunucularınca SUT ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerinin tamamı üzerinden Kuruma fatura edilebilen tutarlar esas alınarak kişilerden ilave ücret alınabilir. Ancak SUT eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerin bedellerine ilave olarak Kuruma ayrıca faturalandırılabilen (Değişik: RG- 24/12/2014- 29215/ 1 md. Yürürlük: 01/01/2015) tıbbi malzeme ve ilaçlar tıbbi malzeme, ilaçlar ve kan bileşenleri ile SUT eki EK-2/A Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için ayrıca ilave ücret alınamaz. (2) İlave ücretler, genel sağlık sigortalıları veya bakmakla yükümlü olunan kişilerce ve/veya sağl ğ) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer. MADDE 67-  Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.