Dünyanın Seslerine Kulak Verin

22 Haziran 2012 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28331

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumundan:
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 25/3/2010 tarihli ve 27532 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.1.2. numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7.3.7. İşitme cihazları
(1) Kurumca sadece analog ve aşağıda sayılan fonksiyonlara sahip dijital işitme cihazı bedelleri karşılanır.
(2) Kurumca bedeli karşılanacak olan dijital işitme cihazları;
a) Dijital trimerli işitme cihazları: GC (Kazanç Kontrol), TC (Ses Tını Kontrol), PC (Yüksek Frekansta Maksimum Çıkış), MPO (Alçak Frekansta Maksimum Çıkış), AGC (Otomatik Kazanç Kontrol) özelliklerinden en az 3 (üç) trimer fonksiyona sahip olmalı,
b) Dijital programlanabilir işitme cihazları: GC (Kazanç Kontrol), TC (Ses Tını Kontrol), PC (Yüksek Frekansta Maksimum Çıkış), MPO (Alçak Frekansta Maksimum Çıkış), AGC (Otomatik Kazanç Kontrol) özelliklerinden en az 3 (üç) fonksiyona sahip olmalı,
(3) 0-18 yaş çocuklar için eğitimleri de göz önünde bulundurularak, dijital programlanabilir işitme cihazlarının;
1- 0-4 yaş için; en az 4 (dört) kanallı ve feedback yönetim, çift mikrofon ve FM sistem uyumlu olma,
2- 5-12 yaş için en az 4 (dört) kanallı ve çift mikrofon ve FM sistem uyumlu olma,
3- 13-18 yaş için en az 4 (dört) kanallı ve çift mikrofon
özelliklerine sahip olması gerekmektedir.
(4) Sağlık Bakanlığınca 24/09/2011 tarih ve 28064 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ismarlama Ortez ve Protez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında ruhsatlandırılmış işitme cihazı merkezlerinden temin edilen işitme cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
(5) İşitme cihazı bedellerinin ödenebilmesi için SUT’un 9.3.4 numaralı maddesinde tanımlanan belgelere ilave olarak;
a) Odyolojik test sonuçlarını gösterir belgenin, testi yapan yetkili personel tarafından imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı;
1) 0-4 yaş arası çocuklar için beyin sapı odyometrisinin (ABR Testi) kulak burun boğaz (KBB) hastalıkları uzman hekimi, uzman odyolog veya odyolog tarafından imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı,
2) 4 yaş ve üzerinde odyolojik test sonuçlarını gösterir belgenin KBB hastalıkları uzman hekimi, uzman odyolog, odyolog veya odyometrist tarafından imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı,
3) 4 yaş ve üzerinde saf ses odyometrisine cevap veremeyen hastalarda beyin sapı odyometrisinin (ABR), KBB hastalıkları uzman hekimi, uzman odyolog veya odyolog tarafından imza ve kaşesinin bulunduğu onaylanmış aslı,
b) İşitme cihazına ait barkod ve cihazın marka, model ve seri numarasını gösterir etiket aslı,
c) Sağlık Bakanlığınca onaylı ruhsatname örneği ve sorumlu müdür belgesi örneği,
ç) İşitme cihazına ve tedarikçi firma ve/veya alt bayii bilgilerine ait TİTUBB pricat çıktıları,
d) Hastanın işitme eşiklerinin bu cihaza ait işitme kazanç eğrisinin içerisinde yer aldığını gösterir işitme cihazı merkezi tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı belge (gerçek kulak ölçümü sonuçları),
e) İşitme cihazının hastanın işitme kaybına uygunluğunu belirten merkez tarafından düzenlenmiş ıslak imzalı taahhütname,
f) İşitme cihazının teknik bilgilerinin (cihazın tipi, maksimum kazanç, maksimum çıkış gücü, kazanç eğrisi) yer aldığı, işitme merkezi tarafından onaylanmış katalog,
istenecektir.
(6) İşitme cihazının imal ya da ithal edildikleri ülkelerde sertifikalı olduğunun ve sertifika geçerlilik sürelerinin TİTUBB’dan kontrol edilmesi gerekmektedir.
(7) İşitme cihazı faturası üzerinde; hasta adı, hasta T.C. kimlik numarası, işitme cihazına ait marka, model ve seri numarası bilgileri yer alacaktır. Fatura arkasında “işitme cihazının eksiksiz ve çalışır durumda teslim alındığı, işitme cihazı ile ilgili eğitimin tarafına verildiği” ibarelerinin hasta veya yakını tarafından yazılarak imzalanmış olması gerekmektedir.
(8) İşitme cihazı bedellerinin Kurumca ödenebilmesi için; Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumlarınca, en az 1 (bir) KBB hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
(9) Sağlık kurulu raporunda;
a) İşitme cihazının analog ya da dijital trimerli/programlanabilir olduğu,
b) Hasta için gerekli görülen kanal sayısı, feedback yönetim, çift mikrofon ve FM sistem uyumlu olma gibi özellikleri ayrıca belirtilecektir.
(10) Odyometri testinin, sağlık kurulu raporunu düzenleyen sağlık kurumlarında/kuruluşlarında yapılması ve KBB hastalıkları uzman hekimi veya uzman odyolog veya odyolog veya odyometrist tarafından onaylanmış olması halinde kabul edilecektir. İşitme cihazı reçetesinin de sağlık kurulu raporunu düzenleyen sağlık kurumlarında/kuruluşlarında düzenlenmiş olması gerekmektedir.
(11) Odyometri testi en az 250-500-1000-2000-4000-8000 Hz frekanslarda hava yolu ve 500-1000-2000-4000 Hz frekanslarda kemik yolu işitme eşiklerini ve konuşmayı ayırt etme skorlarını içermelidir.
(12) Her iki kulak için işitme cihazı bedeli ödenebilmesi için, sağlık kurulu raporunda iki kulakta işitme kaybının bulunduğunun belirtilmesi gereklidir.
(13) İşitme cihazının yenilenme süresi 5 (beş) yıldır. Bu süreden önce yenilenen işitme cihazı bedelleri Kurumca ödenmez. Ancak, işitme durumunda değişiklik olması ve verilen cihazın yeterli gelmemesi durumunda veya garanti süresi dışında cihazın arızalanması nedeniyle kullanılamaz hâle geldiğinin Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumunca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi ve Kurumca onarımının sağlanamaması hâlinde, süresinden önce yenilenmesi mümkündür.
(14) İşitme durumunda değişiklik nedeniyle işitme cihazının yenilenmesi gerektiğinde, eski cihazın temin dönemindeki odyometrik bulgularla yeni odyometrik bulgular arasındaki farkın sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekir.
(15) İşitme cihazının onarımının gerektiği durumlarda, onarım masraflarının cihaz bedelinin %75’inden fazla olduğunun teknik servis raporu ile belgelendirilmesi halinde yeni cihaz temini yoluna gidilecektir.
(16) İşitme cihazı sağlık kurulu raporu ve odyolojik test sonuçları 6 (altı) ay süreyle geçerlidir.
(17) KBB hastalıkları uzman hekiminin düzenleyeceği tek hekim raporuyla, işitme cihazı başına çocuklarda ve kanal içi işitme cihazı kullanan erişkinlerde maksimum haftada 1 (bir), diğer erişkinlerde maksimum 2 (iki) haftada 1 (bir) adet hesabıyla işitme cihazı pil bedelleri Kurumca karşılanır.
(18) İşitme cihazı kulak kalıplarının yenilenmesinin gerektiği, sağlık kurulu raporu ile ibraz edilmesi durumunda bedelleri Kurumca karşılanır.
(19) İşitme cihazı bedelleri SUT Eki “Protez ve Ortez Listesi” nde (EK-5/C) yer alan fiyatlar üzerinden SUT hükümleri doğrultusunda Kurumca karşılanır. 18 yaş altı çocuklar için EK-5/C listesinde yer alan tutarlar; 0-4 yaş için %80, 5-12 yaş için %60 ve 13-18 yaş için %50 oranında artırılarak uygulanır.
7.3.8. Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler
(1) Gözlük cam ve çerçeve bedelleri ile göz hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilen nitelikli görmeye yardımcı tıbbi malzeme bedelleri SUT eki “Görmeye Yardımcı Tıbbi Malzemeler Listesi” nde (EK-6) yer alan fiyatları aşmamak üzere Kurumca karşılanır.
(2) Görmeye yardımcı tıbbi malzemelerden, gözlük cam ve çerçeve Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Yönetmeliğine tabi olduğundan bedellerinin ödenmesinde, Sağlık Bakanlığı TİTUBB kayıt/bildirim işlemleri tamamlanıncaya kadar TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranmaz.

Liste 5 

EK-5/C

Sıra
No

KODU

PROTEZ VE ORTEZ LİSTESİ

YENİLENME
SÜRESİ

ÖZEL KOŞULLAR

AKTİVİTE SKORU

FİYAT TL

 

207.703

Analog İşitme Cihazı

5 yıl

01/09/2012 tarihine kadar ödenecektir.

 

150,00

 

207.704

Dijital Trimerli İşitme Cihazı

5 yıl

31/12/2012 tarihine kadar ödenecektir.

 

250,00

 

207.705

Dijital Programlanabilir İşitme Cihazı

5 yıl

 

 

550,00

 

207.706

Kulak Kalıbı

 

 

 

15,00